İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin tam metni

Önsöz:
İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin niteliğinde bulunan onurunu tanınması hususunun eşit ve vazgeçilmez hakların dünyada özgürlük, adalet temeli ve barış olmasıdır.
insan haklarının tanınmaması ve hor vahşiliklere sonuçlandı görülmesinin insanlık vicdanını isyana ve ne çok genel insan bir dünyanın ortaya çıkmasına talip nerede korkudan söz ve inanç özgürlüğünün bireysel özgürlük ve istediğiniz oldu.
Gerekli olduğu için zulüm ve adaletsizliğe karşı ayaklanmaya, bir tane daha etmemek için, insan haklarını korumak için yasa almaya.
o Devletler arasında dostça ilişkiler geliştirilmesini teşvik etmenin esaslı olduğu için,
Birleşmiş Milletler halkları Şartında vurguladı Oysa temel insan hakları ve bireyin haysiyet ve miktarda ve erkeklerle eşit haklar kadınların inançlarını teyit ve sosyal ilerleme ve daha geniş bir özgürlük içinde iyi bir yaşam düzeyi sağlama yolundaki kararlılıklarını.
Üye Devletler Oysa insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ve sürekli izlenmesini temin edecek Birleşmiş Milletler ile işbirliği yapma sözü verdiler.
Bu taahhüdün yerine getirilmesi için büyük önem bu hak ve özgürlüklerin herkesçe aynı şekilde anlaşılmasının.
Her birey ve akılda sürekli bu Deklarasyonu koyarak toplumun her organı, eğitim, eğitim ve ilerici önlemlerle bu hak ve özgürlüklere saygıyı teşvik etmek, böylece Genel Kurul, tüm halklar ve uluslar için bir ortak başarı standardı olarak İnsan Hakları Bu Evrensel Deklarasyonu beyan eder ulusal ve uluslararası, tanınmasını sağlamak ve üye devletler kendilerini ve de egemenlikleri altındaki halkları arasındaki evrensel etkili gözlemin için.

Madde 1
Tüm insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve kardeşlik ruhu içinde birbirlerine karşı hareket etmelidir.

Madde 2
Herkes birleşmiş hak ve özgürlükler olmadan, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi görüş veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya herhangi başka bir durum gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin, bu Bildirgede öngörülen ayarlanır kadın ve erkek arasında herhangi bir ayrım.
2. Yukarıdaki ek olarak, bir kişinin ait olduğu siyasal, hukuksal veya uluslararası bir ülke veya bölgede hiçbir ayrımcılık temeli olup olmayacağını bu ülke veya herhangi bir sınırlamaya tabi olmayan kendi kendini yöneten veya egemenliği, bağımsız veya güven altında olduğu nokta.

Madde 3
Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği hakkına sahiptir.

Madde 4
kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz ve köleliği ve her biçimdeki köle ticaretini yasaklayan edilmeyecektir.

Madde 5
Hiç kimse cezayı veya zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da işkence tabi tutulacaktır.

Madde 6
Herkes nereye yasalar önünde tanınması hakkını haizdir.

Madde 7
Kanun önünde herkes eşittir ve herhangi bir ayrım yapmaksızın eşit korunma hakkı vardır ve bunların hepsi işbu Beyannameye aykırı ve bu tür ayrımcılık yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı herhangi bir ayrımcılığa karşı eşit korunma hakkına sahiptir.

Madde 8
Herkes yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı düzeltilmesi için ulusal mahkemelere başvurmak hakkına sahiptir.

Madde 9
herhangi bir kişi veya keyfi tutuklanamaz ve sürgün tutuklandığı bildirildi.

Madde 10
Herkes, haklarının, yükümlülüklerinin adil ve kamu tayini verilen ve kendisine bir suç yüklenirken, tam bağımsız ve tarafsız bir mahkeme huzurunda duruşmada, diğerleriyle tam eşitlikle hakkına sahiptir.

Madde 11
açık bir yargılama ile yasasını ispat edilene kadar bir suçtan hüküm 1. herkes suçsuz kabul edilir savunma mahkumiyet için hangi gerekli garantileri de.
2. Hiç kimse bir aracın herhangi bir eylem suçlu tutulan ya da ulusal veya uluslararası hukuka göre cezai suç olması durumunda aracı çalışmaktan kaçınabilir edilecektir, bu işlendiği zaman, bu nedenle suç işlendiği zaman empoze edilebilir olanlar olmadığı kadar daha şiddetli beklemeyin.

Madde 12
Hiç kimse, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere özel yaşamına, ailesine konutuna ya da haberleşmesine keyfi müdahaleye maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.

Madde 13
1. Herkesin bir devletin sınırları dahilinde dolaşma ve yerleşme özgürlüğüne sahiptir.
2. Herkesin, herhangi bir ülkeyi terk kendi ülkesi dahil ve memleketine dönmek hakkına sahiptir.

Madde 14
1. Herkes zulüm kaçmaya çalışan diğer ülkeler veya çare başvurmak hakkına sahiptir.
2. Bir adi bir cürüme veya Birleşmiş Milletler ve onun ilkelerinin amaçlarına aykırı faaliyetlere yargılanma bu haktan yararlanma vermeyin.

Madde 15
1. Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır.
2. Hiç kimse keyfi olarak yoksun veya yurttaşlığını değiştirme hakkından yoksun bırakılamaz.

Madde 16
reşit 1. Erkekler ve kadınlar, doğru evlenip nedeniyle ırk veya din bakımlarından herhangi bir sınırlama olmadan bir aileyi buldu ve evlilik süresince ve sona ermesinde, evlilik eşit haklara sahiptirler için.
2. Sadece evlenip zorlama tam rıza isteyen tarafların rızası ile evlenme vermeyin.
3. Aile, toplumun doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet tarafından korunmak hakkını haizdir.

Madde 17
1. Her kişi, tek başına ya da başkalarıyla birlikte mal ve mülk hakkı vardır.
2. Hiç kimse keyfi olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz.
Madde 18
Bu da doğru gizlice ya da grupla, öğretme, uygulama, ibadet ve ayinlerle inancını ifade etmek, din veya kanaat ve değiştirme özgürlüğü içerir; Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir.
Madde 19
Herkes bu hak, müdahale olmaksızın haber ve fikir aramaya görüşler olma ve herhangi bir medya ve ülke sınırları söz konusu yayma özgürlüğünü içerir, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına sahiptir.
Madde 20
1. Her şahıs saldırısız toplanma ve örgütlenme özgürlüğü hakkına sahiptir.
2. Hiç kimse bir ilişki katılmak zorunda olabilir.
Madde 21
1. Herkes, doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığı ile ülkesinin kamu işleri yönetimine katılma hakkına sahiptir.
2. Herkesin ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit erişimini hakkına sahiptir

Madde 22
Herkesin, toplumun sosyal güvence hakkına bir üyesi olarak ve ulusal çaba ve uluslararası işbirliğini aracılı gerçekleştirme olanağı ve her ülkenin sistemleri ve kaynakların ekonomik, sosyal ve eğitsel hakların vazgeçilmez onun onuruna ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi doğrultusunda.

Madde 23
1. Çalışma, herkesin hakkı, serbest çalışma adil ve elverişli koşulların seçimi ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.
2. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı.
3. Herkesin hakkı vardır adil ve gerekirse elverişli bir ücrete sosyal koruma vasıtalarıyla da, kendisine ve ailesine insanlık onuruna uygun bir varlığı ve takviye için sağlanması.
4. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma ve bunlara katılmaya hakkı vardır.

Madde 24
Herkes çalışma saatleri ve belirli dönemlerde ücretli izne makul surette sınırlandırılmasına dinlenmeye hakkı ve eğlence vardır.

Madde 25
1. Herkes yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve ailesinin refahı için yeterli yaşam standardı hakkını ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir Vasiyeti.
2. Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım hakkı ve tüm çocukların meşru demirleme veya yasadışı sonucu doğan olsun, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar edilir.

Madde 26
1. Herkes eğitim hakkına sahiptir, ve eğitim ilk ve en temel ücretsiz aşamalarında olmalı ve bu ilköğretim teknik ve mesleki eğitim tedavül olmalı ve verimlilik esasına göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır yüksek öğretim kabulünü kolaylaştırmak için zorunludur ve.
2. Eğitim tam insan kişilik gelişimini geliştirmeye yönelik olmalıdır ve insan hakları ve temel özgürlüklere ve anlayış, hoşgörü ve dostluğu tüm uluslar arasında, ırksal veya dini grupların gelişmesi saygıyı teşvik etmek, ve Birleşmiş Milletler barışı koruma çabalarına artırmak.
3. Ebeveynler çocuklarının eğitim türünü seçmek için ilk hakkına sahiptir.

Madde 27
1. Herkes sanatlardan yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma paylaşmaya, topluluğun kültürel yaşamına katılma serbestçe hakkına sahiptir.
2. Herkesin, herhangi bir bilimsel, edebi veya sanatsal kaynaklanan maddi ve manevi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.

Madde 28
Herkes hak ve bu bildirgede öne sürülen özgürlüklerin gerçekleşeceği hangi bir toplumsal ve uluslararası düzeni görmek hakkını haizdir.

Madde 29
1. Herkes özgür ve tam gelişmesine büyümeye yalnızca topluluk, karşı görevleri vardır.
2. birey hak ve hukuk yoluyla belirlenmiş kısıtlamaların özgürlüklerin kullanılmasına tabidir, kamu düzeni ve demokratik bir toplumda kamu yararına ve ahlak sadece gereksinimlerini elde etmek başkalarının hak ve ve saygı özgürlüklerinin tanınmasını sağlamak için.
3. hiçbir veçhile Birleşmiş Milletler amaç ve ilkelerine bu hakların aykırı olarak kullanılamaz.

Madde 30
İşbu Beyannamenin hiçbir herhangi bir devlete, zümreye ya da kişi için faaliyete girişme ya burada belirtilen hak ve özgürlüklerin yok edilmesini amaçlayan herhangi bir eylemi gerçekleştirmek için herhangi bir hak ima olarak yorumlanabilir.